Actieprogramma 9: Meten is weten, voor bedrijf en beleid

Een robuuste kennisbasis is noodzakelijk om een onderbouwd beleid op te zetten en juiste strategische keuzes te maken in de aanpak van voedselverlies. Een cijfermatige onderbouwing van voedselverlies en -valorisatie doorheen de keten staat daarbij centraal. Een monitoring in de tijd maakt de vooruitgang meetbaar.

Gemeenschappelijke doelstelling
De Vlaamse overheid en de ketenpartners maken gezamenlijke afspraken over een monitoring van voedselverlies en voedselvalorisatie in de hele keten, in lijn met de Europese werkzaamheden op het vlak van monitoring. Overheid en ketenpartners leveren cijfers aan. De monitoring wordt gebruikt om de vooruitgang te meten en de inspanningen van de keten en het beleid te evalueren en bij te sturen.

Actie 56. Overheid en ketenpartners maken gezamenlijke afspraken over de monitoring (Dep. LV)

  • Er is een verkenning uitgevoerd van bestaande conceptuele kaders en meetmethoden en de beschikbare data zijn geïnventariseerd en geanalyseerd. Dit studiewerk resulteerde in de aanbeveling om het potentieel van de handleiding voor monitoring, ontwikkeld binnen het Europese project EU-FUSIONS, te verkennen. Vlaanderen heeft zich daarom ingeschreven in de EU-FUSIONS-pilootfase met als doel de haalbaarheid voor monitoring in Vlaanderen te bekijken.
  • Dit pilootproject werd afgestemd met de ketenpartners en consumentenorganisaties en meteen ook opgestart op een overleg in november. In november 2015 – januari 2016 wordt het pilootproject uitgevoerd. Per sector in de keten werd de problematiek op een apart sectoroverleg besproken met ketenpartners en cijferexperts om het nodige draagvlak te creëren.
  • In februari 2016 wordt het pilootproject geëvalueerd. De resultaten worden verwerkt in een blauwdruk met afspraken voor de monitoring van voedselverliezen in 2016.

Actie 57 De Vlaamse overheid en de ketenpartners leveren cijfers aan voor de monitoring

  • FEVIA Vlaanderen, Comeos, UBC, Horeca Vlaanderen/Guidea en Buurtsuper.be leveren een bijdrage aan de dataverzameling voor de monitoring van voedselverlies in 2016, volgend op actie 56.
  • OVAM heeft in 2015 voedselafvaldata verzameld op basis van een bevraging van het Integraal Milieujaarverslag bij bedrijven. Deze cijfers worden in 2016 verwerkt en gepubliceerd. Waar nodig, zullen in het kader van een update van de biomassa-inventaris in 2016 bijkomende vragen aan specifieke (deel)sectoren worden gesteld.
  • De OVAM heeft in 2015 de resultaten van een tweede sorteeranalyse van het huishoudelijk restafval gepubliceerd, waarbij ook het voedselverlies in kaart is gebracht. Meer info: www.ovam.be