Actieprogramma 7: Het schenken van voedseloverschotten promoten en faciliteren

Wanneer er voedseloverschotten optreden in de keten, dienen deze in eerste instantie voor menselijke consumptie ingezet te worden. Een belangrijk kanaal hierbij is het doneren van voedseloverschotten aan sociale organisaties om ze te laten doorstromen naar mensen in (voedsel)nood. Het doneren van voedseloverschotten dient te worden gepromoot bij de bedrijven. Daarnaast moeten drempels die donatie bemoeilijken of onmogelijk maken, weggewerkt worden.

Gemeenschappelijke doelstelling
De ketenpartners en de Vlaamse overheid promoten het schenken van voedseloverschotten en faciliteren dat door bestaande drempels weg te werken.

Actie 49: Ontwikkeling van een interactieve web-applicatie om schenkingen van voedseloverschotten te vergemakkelijken (Komosie)

 • Met de steun van Vlaamse overheid, federale overheid en andere partners heeft Komosie in samenwerking met FDSS en Level IT een platform ontwikkeld om voedselschenkingen te vergemakkelijken: De Schenkingsbeurs. Meer info: www.schenkingsbeurs.be.
 • Bij de ontwikkeling van het platform zijn de ketenpartners en relevante overheden betrokken geweest. Het platform is lokaal uitgetest geweest in Kortrijk i.sm. OCMW Kortrijk.
 • Op 29 oktober 2015 werd het platform Schenkingsbeurs officieel voorgesteld door de initiatiefnemers Komosie vzw, FDSS en Level IT. Dit gebeurde in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de gewestelijke en federale regering, Comeos en de OVAM.
 • Het platform wordt gericht gepromoot bij sociale en voedselhulporganisaties, lokale besturen en samen met sectorfederaties bij de bedrijven.

Actie 49.3: Boerenbond, FEVIA Vlaanderen, Comeos Vlaanderen, UBC en Horeca Vlaanderen informeren hun leden over de web-applicatie en leveren inhoudelijke bijdrage

 • Comeos Vlaanderen, FEVIA Vlaanderen en UBC hebben inhoudelijk bijgedragen tijdens de ontwikkeling van het platform.
 • FEVIA, UBC en Comeos hebben een gezamenlijk seminarie georganiseerd waarop Komosie/FDSS en FOODWE hun tool voor het vergemakkelijken van voedselschenkingen zijn komen toelichten aan hun leden..
 • Diverse Comeos-leden hebben input gegeven voor de verdere ontwikkelingen. Carrefour heeft een pilootproject opgestart om de tool te testen.
 • De afstemming met Horeca Vlaanderen is lopende.

Actie 50: Boerenbond, FEVIA Vlaanderen, Comeos Vlaanderen, UBC en Horeca Vlaanderen promoten bij hun leden het schenken van voedseloverschotten aan sociale organisaties.

 • FEVIA promoot schenkingen en de bestaande online tools via nieuwsbrieven, uitdelen folders, items tijdens algemene infosessies enz.
 • Comeos behandelt het thema in de nieuwsbrief naar haar leden. Diverse van hun leden (retailers en cateraars) zetten zelf (lokale) (proef)projecten op rond het doneren van voedseloverschotten, bv. Lidl, Delhaize, Carrefour en Sodexo.
 • Horeca Vlaanderen is in nauw overleg met het FAVV omtrent de voorwaarden waaronder bereide voeding zou mogen geschonken worden. Er wordt nog wetgeving verwacht die o.a. zal bepalen aan welke etikettering geschonken bereide voeding zal moeten voldoen.

Actie 51: FEVIA Vlaanderen, Comeos Vlaanderen en de Vlaamse overheid werken samen met andere organisaties om het vrijwillig wegschenken van voedingsproducten te stimuleren

 • Versoepeling FAVV regels inzake invriesmogelijkheden voor schenkingen (Comeos)
 • Comeos heeft overleg georganiseerd met het FAVV om invriezen van koel te bewaren voorverpakte levensmiddelen ook toe te laten op de uiterste consumptiedatum voor schenkingen.
 • Het FAVV heeft op 22 juli een aangepaste pdf bestandomzendbrief (57 kB)  gepubliceerd over schenkingen aan voedselbanken en liefdadigheidsinstellingen. De belangrijkste aanpassing is dat het invriezen van koel te bewaren voorverpakte levensmiddelen (bv. charcuterie of verse vis) nu ook toegelaten is op de uiterste consumptiedatum zelf, mits enkele maatregelen gerespecteerd worden.
 • FEVIA en het FAVV bekijken de bestaande eisen (in regelgeving, leidraden of omzendbrieven) die aanleiding kunnen geven tot voedselverlies. In overleg met de betrokken sector heeft dit bv. geleid tot het publiceren van een FAVV-omzendbrief over het verzamelen van eieren van leghennen in slachthuizen. Hierdoor zouden in België jaarlijks 6 tot 8 miljoen eieren kunnen gered worden. Er zijn in 2016 verdere inspanningen nodig om tot effectieve implementatie te komen.
 • Uitbreiding fiscale maatregelen om vrijwillig schenken te stimuleren (FEVIA Vlaanderen)
 • FEVIA, Comeos, Unizo en anderen hebben een gezamenlijke vraag gericht aan Minister Van Overtveldt om de voordelige BTW-regeling voor het gratis wegschenken van voedingsproducten uit te breiden en overleg op het kabinet heeft plaatsgevonden.
 • De gevraagde uitbreiding van deze regeling is deels doorgevoerd en gepubliceerd en geldt nu ook voor gratis schenkingen aan lokale liefdadigheidsorganisaties.
 • Een verkenning van verdere stappen loopt momenteel.