Actieprogramma 2: Samenwerking in de keten leidt tot minder voedselverlies

Meer samenwerking in de keten kan op verschillende manieren een reductie in voedselverlies realiseren.
Voedselverliezen treden niet alleen op door factoren binnen de eigen bedrijfscontext, maar kunnen zich ook voordoen ‘tussen’ de schakels in de keten. De oorsprong van deze voedselverliezen zit in bepaalde gemaakte afspraken of onvoldoende samenwerking of communicatie tussen actoren in de keten.
Innovaties in verpakkingen kunnen voedselverlies in de keten terugdringen, maar een goede samenwerking in de keten is een belangrijke voorwaarde om innovaties succesvol door te voeren.
Incidenten in de voedingsketen waarbij grote hoeveelheden perfect eetbaar voedsel plots en voor korte tijd beschikbaar komen (piekstromen) en niet via de voorziene kanalen geconsumeerd kunnen worden, kunnen uitdraaien op voedselverliescrisissen. Goede afspraken tussen de verschillende schakels van de keten over de aanpak van potentiële voedselverliescrisissen kan het voedselverlies beperken.

Gemeenschappelijke doelstelling
De ketenpartners en de Vlaamse overheid zetten in op samenwerking in de keten om voedselverliezen ‘tussen’ de schakels in de keten terug te dringen, innovatie in verpakkingen te stimuleren en een gemeenschappelijke aanpak voor voedselverliescrisissen op te zetten.

Actie 9.1  Action lab valoriseren biologische voedseloverschotten

  • In het kader van het Transformatie project ‘De voedingsketen verduurzaamt’ werd door Bioforum een actionlab uitgevoerd over de thematiek voedselverlies. Er werd concreet gekeken hoe biologische voedseloverschotten van biologische landbouwers in een biologische verwerkt product konden omgezet worden. Het project heeft meerdere knelpunten aan het licht gebracht. Meer info: www.devoedingsketenverduurzaamt.blogspot.be

Actie 11: Onderzoek en acties over de rol van verpakkingen in de preventie voedselverlies (OVAM)

  • OVAM heeft een overleg opgestart inzake communicatie rond verpakkingen en voedselverlies waaraan FEVIA Vlaanderen, Comeos, Pack4Food, Vito en de Interregionale Verpakkingscommissie (IVC) deelnemen. Het overleg bouwt voort op de studie “pdf bestandVoedselverlies en verpakkingen (3.88 MB)” van OVAM. De focus ligt op de mogelijkheden die verpakkingen bieden voor het voorkomen van voedselverlies. Innovaties en knelpunten zullen in ketenperspectief bekeken worden. Consumentenorganisaties nemen deel aan dit overleg.
  • Op de Pinterest-pagina pack2savefood worden links naar goede voorbeelden verzameld. Deze pagina wordt systematisch onderhouden en gepromoot.